Квартальная информация эмитента ценных бумаг за 2 квартал 2015 года

Квартальная информация эмитента ценных бумаг за 2 квартал 2015 года
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2015 року.

Зміст

1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов’язання емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:
Посада корпоративного секретаря не створювалася.

У роздiлi “Основнi вiдомостi про емiтента” зазначено у п. 2 серiю i номер Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв виданої 28.11.2014 р., у п. 3 вказана дата державної реєстрацiї емiтента згiдно iз Свiдоцтвом про державну реєстрацiю Юридичної особи, серiя А 01 № 428255.

Звiт про стан об’єкту нерухомостi не подається, оскiльки у звiтньому роцi цiльовi облiгацiї пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва, емiтентом не випускалися.

Iнформацiя про випуск акцiй емiтентом вiдсутня, оскiльки емiтент облiгацiй не є акцiонерним товариством. Iнформацiя про iншi та похiднi цiннi папери не наводиться, оскiльки iнших зареєстрованих випускiв цiнних паперiв, окрiм зазначених, Товариство не має.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться, оскiльки Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Конвертацiї цiнних паперiв не було.Квартальна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв, вiдсутня.Звiт про рух грошових коштiв за 2 квартал 2015 року складено за прямим методом.