Аудиторский вывод о финансовой отчетности ОДО «Жилстрой-2»

Аудиторский вывод о финансовой отчетности ОДО «Жилстрой-2»
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності товариства з додатковою відповідальністю «Жилстрой-2»станом на 31 грудня 2014 року.

Аудитором Іволженко Ольгою Василівною (сертифікат аудитора серії А №000224, виданий рішенням Аудиторської палати України №12 від 17.02.1994р., рішенням АПУ №261/2 від 29.11.2012р. термін чинності сертифіката продовжено до 17.02.2018р.) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторської фiрми “Спiка-Аудит”, що здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0861, виданого рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р. №98 та подовженого рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010р. № 221/3 до 04.11.2015р., включена до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України від 28.02.2013. № 265/3 підготовлено аудиторський висновок щодо фінансової звітності Товариства з додатковою відповідальністю «Житлобуд-2» станом на 31 грудня 2014р.

На думку аудитора, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», надана фінансова звітність ТДВ «Житлобуд-2» станом на 31 грудня 2014 року за рік, що закінчився на зазначену дату складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Положень (Стандартів) Бухгалтерського Обліку діючих в Україні.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК